rckik

Deklaracja i raport dostępności - BIP RCKiK Wałbrzych

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do rckik.nowybip.pl strony internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz rckik.walbrzych.pl Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

 • rckik.walbrzych.pl
  • Data publikacji strony internetowej : 2011-10-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31
  • częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
  • strona wymaga aktualizacji, wprowadzono do tej pory odczyt w wysokim kontraście oraz powiększanie czcionek na stronie
 • rckik.nowybip.pl
  • Data publikacji strony internetowej : 24.03.2011
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31
  • zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum pod adresem e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 664-63-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba główna:
  • Lokalizacja: ul. Bolesława Chrobrego 31 58-300 Wałbrzych
  • 1 wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
  • Część budynku obsługująca interesantów posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, drzwi do pomieszczeń otwierane są ręcznie
  • Dodatkowe wejście od drugiej strony budynku, które służy również jako wyjście ewakuacyjne
  • Udostępniony jest parking dla krwiodawców bez konkretnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • Brak toalet specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
  • Brak pętli indukcyjnych
  • Brak tłumacza języka migowego
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Punkt Krwiodawstwa w Bogatyni
  • Lokalizacja: SP ZOZ ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia
  • 1 wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
  • Część budynku obsługująca interesantów posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, drzwi do pomieszczeń otwierane są ręcznie
  • Wyznaczony ciąg ewakuacyjny
  • Udostępniony jest parking dla krwiodawców bez konkretnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych znajdujący się na terenie szpitala
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • Brak toalet specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
  • Brak pętli indukcyjnych
  • Brak tłumacza języka migowego
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Punkt Krwiodawstwa w Jeleniej Górze
  • Lokalizacja: ul. Krótka 1, 58-500 Jelenia Góra
  • 1 wejście główne od ulicy
  • Lokal posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, drzwi do pomieszczeń otwierane są ręcznie
  • Wyznaczony ciąg ewakuacyjny
  • W okolicy (rynek) dostępne są miejsce parkingowe wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • Dostępna toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
  • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
  • Brak pętli indukcyjnych
  • Brak tłumacza języka migowego
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla
 • Punkt krwiodawstwa w Kłodzku
  • Lokalizacja: Szpital, Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko
  • 1 wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, winda dla niepełnosprawnych
  • Część budynku obsługująca interesantów posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, drzwi do pomieszczeń otwierane są ręcznie
  • Wyznaczony ciąg ewakuacyjny
  • Udostępniony jest parking dla krwiodawców bez konkretnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych znajdujący się na terenie szpitala
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • Brak toalet specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
  • Brak pętli indukcyjnych
  • Brak tłumacza języka migowego
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Punkt krwiodawstwa w Bolesławcu
  • Lokalizacja: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesł
  • 1 wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, winda dla niepełnosprawnych
  • Część budynku obsługująca interesantów posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, drzwi do pomieszczeń otwierane są ręcznie
  • Wyznaczony ciąg ewakuacyjny
  • Udostępniony jest parking dla krwiodawców bez konkretnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych znajdujący się na terenie szpitala
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • Brak toalet specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
  • Brak pętli indukcyjnych
  • Brak tłumacza języka migowego
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących